Inschrijving
Iedereen is welkom bij Noordakkoord, zowel inwoners van gemeente De Marne en Winsum als leerlingen buiten deze gemeenten. Tenzij anders wordt afgesproken, geldt de inschrijving in principe voor het hele schooljaar, van zomervakantie tot zomervakantie. Bij een tussentijdse inschrijving wordt het lesgeld met een evenredig deel verlaagd.
Op het inschrijfformulier kan worden aangeven welke lesvorm de voorkeur heeft. We proberen zoveel mogelijk deze voorkeur te honoreren. Soms is dat om praktische redenen niet mogelijk. In overleg kijken we naar andere mogelijkheden. Je betaalt het tarief voor de lesvorm die je daadwerkelijk gaat volgen.

Lestijd
De docent neemt vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar contact op met de leerling om een lestijd af te spreken. Wanneer er geen geschikte lestijd kan worden afgesproken, komt de inschrijving te vervallen en kan de leerling desgewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

Tussentijdse ontbinding
Tussentijdse ontbinding van de lesovereenkomst kan slechts in een aantal situaties plaatsvinden:

  • Op het moment dat de leerling verhuist naar een andere gemeente. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken.
  • Nadat de docent langer dan een aaneengesloten periode van 4 weken verzuimd heeft en het niet gelukt is om voor vervanging te zorgen.
  • Als er sprake is van langdurige ziekte van de leerling.
  • Vanwege bijzondere omstandigheden ter beoordeling van de docent. 

Het lesgeld wordt gerestitueerd vanaf ingangsdatum ontbinding. Een verzoek tot tussentijdse ontbinding dient schriftelijk te worden ingediend bij de administratie van Noordakkoord. Dit kan via het emailadres: administratie@noordakkoord.nl.

Ziek of afwezig
Als een docent ziek is, wordt de leerling daarvan zo ruim mogelijk voor aanvang van de les op de hoogte gesteld. Bij langdurige ziekte wordt door Noordakkoord gezocht naar vervanging. Bij wekelijkse les wordt uitgegaan van minimaal 36 lessen per jaar. Als door afwezigheid van de docent minder dan 36 lessen kunnen worden gevolgd, zal restitutie plaatsvinden voor de niet genoten lessen.
Indien sprake is van een andere lesvorm, dan geldt deze regel naar rato.

Bij ziekte van de leerling of afwezigheid om een andere reden wordt verwacht dat de leerling dit zo tijdig mogelijk laat weten aan de docent. Er vindt dan geen restitutie plaats van niet genoten lessen, tenzij sprake is van langdurige ziekte.

Administratiekosten bij niet tijdige betaling
Indien het niet lukt om een betaling te incasseren, zal bij iedere volgende poging € 2,50 extra worden berekend. Indien bij een toegestuurde nota een betalingsherinnering moet worden verstuurd, dan wordt er € 7,50 extra voor administratiekosten berekend.