De informatie op deze website zal na 1 januari niet meer worden bijgewerkt en is dus niet actueel. De website van het nieuwe Cultuurcentrum Hogeland vind u hier

Lesvoorwaarden 1 augustus tot en met december 2020

Inschrijving
Inschrijving voor het volledige aanbod aan lessen, cursussen, workshops en projecten staat open voor alle inwoners van de gemeente Het Hogeland en daarbuiten.

Inschrijving voor reguliere lessen geschiedt voor 2020 voor de periode vanaf 1 augustus tot en met 31 december 2020 omdat we anticiperen op de fusiedatum van 1 januari 2021. Tussentijdse inschrijving is mogelijk in overleg met de administratie en docent en is afhankelijk van de beschikbare lestijd van de docenten. Indien er op dat moment geen mogelijkheid is, kan men op een wachtlijst worden geplaatst.

Voor korter lopende cursussen, workshops en projecten, gelden afzonderlijke tarieven. In het algemeen is de inschrijving voor de beperkte duur van de cursus, workshop of het project.

Inschrijving voor reguliere lessen geschiedt door invulling van het aanmeldingsformulier op de website.

Leerlingen worden geplaatst op volgorde van inschrijving, rekening houdend met de voorkeur voor een bepaalde docent. Bij overtekening wordt een wachtlijst gehanteerd. Alle inschrijvers ontvangen een bevestiging waarop tevens is vermeld of er voor het betreffende instrument of de betreffende cursus een wachtlijst is. In dat geval volgt nader bericht zodra de leerling definitief kan worden geplaatst.

Lestijd
De docent neemt vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar contact op met de leerling om een lestijd af te spreken. Wanneer er geen geschikte lestijd kan worden afgesproken, komt de inschrijving te vervallen en kan de leerling desgewenst op een wachtlijst worden geplaatst.

Tussentijdse ontbinding
Uitschrijving kan uitsluitend schriftelijk of per email bij de administratie.  Voor 2020 geldt dat de inschrijving loopt tot 1 januari 2021. In de maand december ontvangt iedere leerling een inschrijfformulier voor de nieuwe organisatie. Vanaf 2021 zijn de voorwaarden rondom uitschrijving aangepast. Zie hiervoor de algemene voorwaarden in het informatieboekje met ingang van 1 januari 2021 (pagina 36)

Voor alle lessen, cursussen, workshops en projecten kan in bijzondere gevallen naar redelijkheid en billijkheid restitutie worden verleend, zulks ter beoordeling aan de coördinator. Bij reguliere muzieklessen geldt een geaccepteerde uitvalmarge van docenten van twee (2) lessen per jaar, waarbinnen geen restitutie wordt verleend.

Bij korter lopende cursussen, workshops en projecten eindigt de inschrijving steeds automatisch na afloop van de activiteit.

Ziek of afwezig
Als een docent ziek is word je daarvan zo ruim mogelijk voor aanvang van de les op de hoogte gesteld. Bij langdurige ziekte wordt door Noordakkoord gezocht naar vervanging.
Wij garanderen bij wekelijkse les minimaal 35 en maximaal 37 lessen per cursusjaar. Als door afwezigheid van de docent minder dan 35 lessen kunnen worden gevolgd, kan restitutie worden aangevraagd voor niet genoten lessen.

Maak je gebruik van een andere lesvorm, dan geldt deze regel naar rato. Als je zelf ziek bent of anderszins de les niet kunt volgen, verwachten wij dat je dit zo tijdig mogelijk laat weten aan je docent. Er vindt dan (behoudens bijzondere omstandigheden ter beoordeling aan de coördinator) geen restitutie plaats van het lesgeld en van de niet genoten lessen.