De informatie op deze website zal na 1 januari niet meer worden bijgewerkt en is dus niet actueel. De website van het nieuwe Cultuurcentrum Hogeland vind u hier

Algemene voorwaarden en tarieven met ingang van fusiedatum (fusie: muziekschool Noordakkoord, theaterschool Wonderboom en muziekschool Hunsingo)

Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland

voor lessen, cursussen, workshops en projecten
op het gebied van muziek en theater

Algemene voorwaarden en tarieven

Inschrijving
•    Inschrijving voor het volledige aanbod aan lessen, cursussen, workshops en projecten staat open voor alle inwoners van de gemeente Het Hogeland en daarbuiten.
•    Uitsluitend leerlingen t/m 18 jaar die wonen in de gemeente Het Hogeland komen in aanmerking voor gesubsidieerde reguliere muziek- en theaterlessen.
•    Voor leerlingen vanaf 19 jaar en ouder en alle leerlingen van buiten de gemeente gelden ongesubsidieerde tarieven.
•    Inschrijving voor reguliere lessen muziek en theater geschiedt in principe voor het gehele jaar, dat steeds loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Tussentijdse inschrijving is mogelijk in overleg met administratie en docent en is afhankelijk van beschikbare lestijd en docenten. Indien er op dat moment geen mogelijkheid is kan men op een wachtlijst worden geplaatst.
•    Voor korter lopende cursussen, workshops en projecten gelden afzonderlijke tarieven en in het algemeen een inschrijving voor de beperkte duur van de cursus, workshop of het project.
•    Inschrijving voor reguliere lessen geschiedt door het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier te retourneren aan de administratie.
•    Inschrijfformulieren voor reguliere lessen, cursussen, workshops en projecten zijn te verkrijgen bij de administratie of te downloaden via de website of op de website zelf in te vullen.
•    De leerlingen worden geplaatst op volgorde van inschrijving, en voor zover mogelijk rekening houdend met de voorkeur voor een docent. Bij overtekening wordt een wachtlijst gehanteerd. Muziekleerlingen die van AMV-lessen overgaan naar instrumentale muzieklessen krijgen voorrang bij de plaatsing.
•    Alle inschrijvers ontvangen een bevestiging waarop tevens is vermeld of er voor het betreffende instrument of de betreffende cursus een wachtlijst is. In dat geval volgt nader bericht zodra de leerling definitief kan worden geplaatst.
 
Uitschrijving
•    Uitschrijving kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij de administratie. Bij reguliere muzieklessen geldt dat indien geen uitschrijving plaatsvindt voor 1 juni van het cursusjaar, wordt uitgegaan van stilzwijgende verlenging. Ook is het mogelijk om reguliere muzieklessen en theaterlessen per 1 januari op te zeggen. In dat geval is een evenredig deel, zijnde 5/12e van het lesgeld verschuldigd. Hierbij geldt een opzeggingstermijn van 1 maand. Bij ontvangst van een uitschrijvingsverzoek na 1 januari is het gehele bedrag voor het cursusjaar verschuldigd.
•    Voor alle lessen, cursussen, workshops en projecten kan in bijzondere gevallen naar redelijkheid en billijkheid restitutie worden verleend, zulks ter beoordeling aan directie en/of coördinator. Bij reguliere lessen muziek en theater geldt een geaccepteerde uitvalmarge van een docent van twee (2) lessen per cursusjaar, waarbinnen geen restitutie wordt verleend.
•    Bij korter lopende cursussen, workshops en projecten eindigt de inschrijving steeds automatisch na afloop van de activiteit.
 
Lesduur reguliere lessen muziek en theater.

De lesduur is steeds gekoppeld aan het lestarief;  zie hiervoor onder ‘Tarieven muzieklessen’ en ‘Tarieven theaterlessen’. Voor reguliere muzieklessen gelden er 37 lesweken per seizoen, voor lessen theater minimaal 24, onder toevoeging van extra lessen, repetities en theaterdagen voor presentaties en producties. Meer gedetailleerde informatie wordt per seizoen aangegeven in het aanbod.
Voor alle tarieven is het uitgangspunt de totale lesperiode en één wekelijkse les. Indien b.v. gekozen wordt voor 1 x les per twee weken, wordt het tarief naar rato aangepast.
 
Betaling
De lesgelden voor reguliere theater- en muzieklessen, AMV en het popkoor dienen in principe in twee termijnen te worden voldaan. In overleg kan spreiding over meerdere betalingstermijnen worden afgesproken. Per termijn wordt een nota toegestuurd, welke binnen vier weken moet worden voldaan. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt tweemaal een herinnering gezonden. Bij niet betalen binnen de aangegeven tijd kan de deelname aan de lessen en de inschrijving eenzijdig worden beëindigd en wordt een incassotraject gestart. In bijzondere gevallen kan in overleg een betalingsregeling worden getroffen, zulks ter beoordeling aan de directie en/of coördinator.

De kosten voor korter durende cursussen, workshops en projecten worden in één termijn gefactureerd onder dezelfde betalingsvoorwaarden.

Tarieven Muzieklessen

Algemene Muzikale Vorming
AMV (groepsles): € 135,00 per lesjaar  
De lesduur hangt af van het aantal kinderen per groep en is maximaal 45 minuten per week.
 
Instrumentaal onderwijs
Kinderen/jongeren t/m 18 jaar uit de gemeente Het Hogeland: € 470,00 per lesjaar, bij een lesduur van 25 minuten per week en € 564 bij een lesduur van 30 minuten. Dit zijn de twee meest voorkomende opties. In overleg met en op advies van de docent is ook een lestijd van 20 minuten mogelijk.
Ook extra lestijd bovenop de lestijd van 30 minuten is bij te kopen; de kosten zijn steeds € 94,= per 5 minuten extra, per lesjaar. (Voorbeeld: 35 minuten les kost € 658,=, 40 minuten € 752 enz.)
Bij duo- of triolessen wordt de totale prijs per lesjaar evenredig verdeeld tussen de deelnemende leerlingen. (Voorbeeld: drie leerlingen krijgen telkens samen 30 minuten les per week: zij betalen ieder een derde van de totale lesprijs van € 564,= is € 188,=).
NB: groepslessen zijn niet voor elk instrument en elke leerling mogelijk en geschieden in overleg met docent en administratie.
Leden van een muziekvereniging krijgen korting. De korting bedraagt € 100,= per schooljaar bij een lesduur van 25 minuten per week.

Volwassenen en ‘externen’

Knipkaart.
Volwassenen én alle inwoners van andere gemeenten kunnen kiezen voor een knipkaart van € 300,00 voor totaal 300 lesminuten.
De 300 lesminuten zijn in overleg met de docent in te delen in bijv. 15 lessen van 20 minuten, of op een andere wijze.

Wekelijkse instrumentale/vocale lessen:
Voor lessen gedurende het gehele jaar gelden de volgende tarieven:
20 minuten p.w. €    516
25 minuten p.w. €    645
30 minuten p.w. €    774
35 minuten p.w. €    903
40 minuten p.w. € 1.032
45 minuten p.w. € 1.161
50 minuten p.w. € 1.290
55 minuten p.w. € 1.419
60 minuten p.w. € 1.548

Ensembles / bands
De tarieven zijn afhankelijk van het aantal lessen/repetities per seizoen en kunnen variëren.
Heel seizoen (minimaal 30 weken) 1 uur per repetitie: € 150,00
Andere varianten zijn hiervan afgeleid. Prijs wordt per ensemble/band vastgesteld.
Leerlingen die instrumentale/vocale lessen volgen en ook in een ensemble/band  spelen/zingen krijgen een korting van € 50,00 op het ensembletarief
 
Popkoor:
30 repetities van 90 minuten: € 195,00
 
Examenkosten
Theorie-examens: € 45,00. Dit is inclusief de kosten van het theorieboek met een cd, een theoriecursus van 10,12 of 14 weken.
Instrumentale examens: € 30,00
Elementair examen: gratis
 
Kortingen
Leerlingen die lid zijn van een muziekvereniging krijgen een korting op het tarief voor de instrumentale lessen. De hoogte van de korting bedraagt € 100,= per schooljaar bij een lesduur van 25 minuten per week.
 
Soms volgen meerdere kinderen uit een gezin muziekles. Voor het derde kind geldt dan een gezinskorting van € 50,00. Dit geldt alleen wanneer de kinderen instrumentale les volgen en er geen gebruik gemaakt wordt van andere kortingen (bijv. die van de muziekverenigingen).
 
Voor leerlingen die instrumentale/vocale lessen volgen en ook in een ensemble spelen/zingen geldt een korting van € 50,00 op het ensembletarief.
 
Ook anderszins kunnen leerlingen/cursisten in sommige gevallen in aanmerking komen voor een korting op het lesgeld. De gemeente Het Hogeland kent een regeling die voorziet in een tegemoetkoming in de leskosten voor gezinnen met een minimum inkomen.
Informatie is verkrijgbaar bij het gemeentehuis.
Ook kan in dit soort situaties een beroep gedaan worden op de Stichting Leergeld. (kijk voor informatie op www.leergeld.nl).    

Theaterlessen

Vanwege de Corona-crisis zijn de theaterproducties en de musical van vorig seizoen uitgesteld. Het  lesaanbod voor komend seizoen bestaat uit :
1.    in de periode augustus -Kerstvakantie: het voltooien van  het repetitieproces voor de musical en theaterproducties van het afgelopen seizoen  en spelen voorstellingen;
2.    voor de periode januari – einde seizoen; oor de musical- en productiegroepen een thema-aanbod en/of verdieping; hiervoor  behoeft niet apart te worden ingeschreven, de groepen lopen door tot einde seizoen;
3.    theaterlessen voor de basisgroepen 8-12 jr. in Bedum en Winsum
4.    improvisatietheater voor volwassenen: Samen De Vloer Op

Lesduur en tarieven:

Basiscursus theater
WINSUM        Theaterlessen  8-12 jr.
Locatie:         De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, Winsum
Aantal lessen:     24 x 1,5 uur
Kosten:         € 185

BEDUM        Theaterlessen 8-12 jr.            
Locatie:             De Meenschaar, Kapelstraat 9, Bedum
Aantal lessen:     24 x 1,5 uur
Kosten:         € 185

WINSUM         PRODUCTIEGROEP 8–12 jr.
Locatie:         De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, Winsum
Aantal lessen:     25 x 2 uur
Kosten:         € 195

Theater productiegroep A 13+ en B 13 +
WINSUM    
Locatie:         De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, Winsum
Aantal lessen:     25 x 2 uur
Kosten:         € 195

Musical productiegroep 10-15 jr.
WINSUM
Locatie:         De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, Winsum
Aantal lessen:     30 x 2 uur
Kosten:         € 295

Improvisatietheater voor volwassenen
BEDUM    Samen de Vloer Op!
Locatie:         De Meenschaar, Kapelstraat 9, Bedum
Aantal lessen:    2 blokken (najaar, voorjaar) van 10 lessen x 2 uur
Kosten:         € 195 (incl. 21 % BTW) per blok van 10 lessen.
Inschrijven voor 1 blok mogelijk.

Aanbod muziek en theater voor het basisonderwijs
De tarieven voor het aanbod aan basisscholen is afhankelijk van de vraag en het budget van een school en subsidiemogelijkheden (Cultuureducatie met Kwaliteit, Impulsregeling Muziek, Méér Muziek in de Klas). In overleg met de betreffende school wordt per lesperiode, cursus, workshop of project op basis van de vraag een offerte uitgebracht. Door het Centrum voor de Kunsten Het Hogeland worden hiervoor geschikte muziek- of theaterdocenten gezocht.
Het centrum coördineert, bemiddelt en regelt de facturering en betaling

Deel van het theateraanbod aan de scholen zijn de ‘receptieve voorstellingen’, meest bestaande schooltheaterproducties voor onderbouw en bovenbouw, die worden aangekocht. Het centrum coördineert, bemiddelt, organiseert de planning en uitvoering en regelt ook hiervoor de facturering en betaling.